Wettelijke bepalingen AVG 2018

Privacybeleid van www.hellings-zadenhandel.nl Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers. SAMENVATTING VAN HET BELEID Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten: • o Analyses ? Google Analytics Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens o Contact met de Gebruiker ? Contactformulier Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en voornaam o Interactie met live chatplatforms ? Smartsupp Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens, Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service, verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven en Video's o Registratie en verificatie ? Rechtstreekse registratie Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, factuuradres, faxnummer, huisnummer, land, naam bedrijf, Postcode, provincie, stad, telefoonnummer, verzendadres en voornaam o Tagbeheer ? Google Tag Manager Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens o Verwerking van betalingen ? Paypal en SOFORT Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven o Weergave van content van externe platforms ? Google Fonts Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven Verdere informatie over Persoonsgegevens • o Webwinkelkeur Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11-03-2015. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting WebwinkelKeur. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting WebwinkelKeur niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waaronder leden en partners. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Stichting WebwinkelKeur respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gebruik van onze diensten Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting WebwinkelKeur of die van een derde partij. Communicatie Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting WebwinkelKeur of die van een derde partij. Cookies Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Dit doen we o.a. middels Google Analytics. Hierbij anonimiseren we jouw ip-adres en hebben we een overeenkomst met Google waarin wordt aangegeven jouw gegevens niet met derden te delen. Tevens maken we gebruik van de buttons van Facebook en Twitter. Deze diensten kunnen cookies plaatsen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting WebwinkelKeur of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Doeleinden We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Derden De informatie wordt niet met derden gedeeld, mits hier geen toestemming voor is gegeven. Hierop gelden echter enkel uitzonderingen: – In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. – Klantbeoordelingen kunnen door de eigenaar van de webwinkel geïmporteerd en ingezien worden. – Klantbeoordelingen kunnen elders getoond worden om de betrouwbaarheid van de webwinkel aan te tonen. – In geval van het vermoeden van strafbare feiten behouden we het recht informatie te delen met (officiële) instanties. Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Keuzes voor persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Cookies uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. o ReviewSpot De gegevens welke door de Reviewspot verzameld worden, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen in geen geval kenbaar worden gemaakt aan derde partijen. De informatie die u aan Reviewspot doorgeeft wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld. Wij zijn niet geliëerd aan de op deze website vermelde webwinkels zoals cool blue of wehkamp. Het beoogde doel van het registreren van gegevens door Reviewspot is het in kaart brengen van alle activiteiten, problemen en zaken welke kunnen spelen tussen consumenten en webwinkels en tevens het mogelijk kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan de bezoekers van Reviewspot. Reviewspot.nl bevat links naar verschillende webwinkels en websites van partners welke niet tot Reviewspot behoren zoals o.a. bol.com of simpel.nl. Reviewspot is in geen geval aansprakelijk voor privacy zaken en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Reviewspot zal bij een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en de persoonlijke gegevens) uit haar index verwijderen. Wanneer u vragen heeft over de informatie op deze pagina, Reviewspot of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met Reviewspot via het contactformulier. o Online verkopen van producten en services De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen. De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Website wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem. Contactinformatie • o Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke Helza Hobbyzaden, Wingerdstraat 39, 5682 CK Best Eigenaar contact-e-mailadres: info@helza-hobbyzaden.nl VOLLEDIGE TEKST VAN HET BELEID Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke Helza Hobbyzaden, Wingerdstraat 39, 5682 CK Best Eigenaar contact-e-mailadres: info@helza-hobbyzaden.nl Soorten verzamelde Gegevens Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookie, Gebruiksgegevens, voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, naam bedrijf, faxnummer, land, provincie, Postcode, stad, factuuradres, verzendadres, huisnummer, Video's en Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service. De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven. Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst. Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar. Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken. Wijze en plaats van de gegevensverwerking Verwerkingsmethode De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd. Rechtsgrond voor verwerking De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien: • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt ("opt-out"), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens; • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan; • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust; • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen; • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden. In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten. Locatie De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden. Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen. Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen. Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact. Bewaartijd Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom geldt het volgende: • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd. • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar. De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling. Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn. Het doel van de verwerking De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Diensten kan verlenen en voor de volgende doeleinden: Analyses, Contact met de Gebruiker, Tagbeheer, Weergave van content van externe platforms, Registratie en verificatie, Verwerking van betalingen en Interactie met live chatplatforms. Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over deze doelen van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de betreffende artikelen van dit document. Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten: • Analyses De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen. Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan Privacyschild. • Contact met de Gebruiker Contactformulier (deze Website) Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven. Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en voornaam. • Interactie met live chatplatforms Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina's van deze Website, voor het opnemen van contact met of zodat contact met u opgenomen kan worden door de ondersteuningsservice van deze Website. Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina's waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen. Smartsupp (Smartsupp.com, s.r.o.) De Smartsupp Widget is een dienst voor interactie met het Smartsupp-live chat- en opname van sessiesplatform die wordt aangeboden door Smartsupp.com, s.r.o. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie, Gebruiksgegevens, Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service, verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven en Video's. Verwerkingslocatie: Tsjechië – Privacybeleid. • Registratie en verificatie Door registratie of verificatie, gaan Gebruikers ermee akkoord dat deze Website ze herkent en ze toegang verschaft tot de specifieke diensten. Afhankelijk van de hierna beschreven omstandigheden kunnen externe partijen registratie- en verificatiediensten verlenen. In dat geval heeft deze Website toegang tot bepaalde Gegevens die door deze externe services zijn opgeslagen, voor registratie- en identificatiedoeleinden. Rechtstreekse registratie (deze Website) De Gebruiker registreert zich door het registratieformulier in te vullen en de Persoonsgegevens rechtstreeks te verstrekken aan deze Website. Verzamelde Persoonsgegevens: achternaam, adres, e-mailadres, factuuradres, faxnummer, huisnummer, land, naam bedrijf, Postcode, provincie, stad, telefoonnummer, verzendadres en voornaam. • Tagbeheer Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website. Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens. Google Tag Manager (Google LLC) Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC. Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild. • Verwerking van betalingen Met betalingsverwerkingsdiensten kan deze Website betalingen verwerken die per creditcard, bankoverschrijving of op andere wijze worden uitgevoerd. Om een betere beveiliging te bereiken, deelt deze Website uitsluitend de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële instellingen die de transactie verwerken. Met bepaalde diensten kunnen ook periodiek berichten aan de Gebruiker worden verzonden, zoals e-mailberichten met facturen of kennisgevingen over de betaling. Paypal (PayPal Inc.) PayPal is een betalingsdienst die wordt aangeboden door PayPal Inc., waarmee Gebruikers online kunnen betalen. Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven. Verwerkingslocatie: Zie het privacybeleid van PayPal – Privacybeleid. SOFORT (SOFORT GmbH) SOFORT is een betalingsdienst die wordt aangeboden door SOFORT GmbH. Verzamelde Persoonsgegevens: verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven. Verwerkingslocatie: Duitsland – Privacybeleid. • Weergave van content van externe platforms Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina's van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren. Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken. Google Fonts (Google Inc.) Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina's kan opnemen. Verzamelde Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens en verschillende Gegevenstypes die in het privacybeleid van de service zijn omschreven. Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid. Deelnemer aan Privacyschild. Verdere informatie over Persoonsgegevens • Webwinkelkeur Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11-03-2015. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Stichting WebwinkelKeur. U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting WebwinkelKeur niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waaronder leden en partners. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Stichting WebwinkelKeur respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gebruik van onze diensten Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting WebwinkelKeur of die van een derde partij. Communicatie Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting WebwinkelKeur of die van een derde partij. Cookies Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Dit doen we o.a. middels Google Analytics. Hierbij anonimiseren we jouw ip-adres en hebben we een overeenkomst met Google waarin wordt aangegeven jouw gegevens niet met derden te delen. Tevens maken we gebruik van de buttons van Facebook en Twitter. Deze diensten kunnen cookies plaatsen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Stichting WebwinkelKeur of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Doeleinden We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Derden De informatie wordt niet met derden gedeeld, mits hier geen toestemming voor is gegeven. Hierop gelden echter enkel uitzonderingen: – In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. – Klantbeoordelingen kunnen door de eigenaar van de webwinkel geïmporteerd en ingezien worden. – Klantbeoordelingen kunnen elders getoond worden om de betrouwbaarheid van de webwinkel aan te tonen. – In geval van het vermoeden van strafbare feiten behouden we het recht informatie te delen met (officiële) instanties. Veranderingen Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Keuzes voor persoonsgegevens Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Cookies uitzetten De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. • ReviewSpot De gegevens welke door de Reviewspot verzameld worden, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen in geen geval kenbaar worden gemaakt aan derde partijen. De informatie die u aan Reviewspot doorgeeft wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld. Wij zijn niet geliëerd aan de op deze website vermelde webwinkels zoals cool blue of wehkamp. Het beoogde doel van het registreren van gegevens door Reviewspot is het in kaart brengen van alle activiteiten, problemen en zaken welke kunnen spelen tussen consumenten en webwinkels en tevens het mogelijk kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan de bezoekers van Reviewspot. Reviewspot.nl bevat links naar verschillende webwinkels en websites van partners welke niet tot Reviewspot behoren zoals o.a. bol.com of simpel.nl. Reviewspot is in geen geval aansprakelijk voor privacy zaken en ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Reviewspot zal bij een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en de persoonlijke gegevens) uit haar index verwijderen. Wanneer u vragen heeft over de informatie op deze pagina, Reviewspot of uw ervaringen met deze website, dan kunt u contact opnemen met Reviewspot via het contactformulier. • Online verkopen van producten en services De verzamelde Persoonsgegevens worden gebruikt om de Gebruiker diensten te verstrekken of producten te verkopen, waaronder ook de betaling en de levering vallen. De verzamelde Persoonsgegevens om de betaling uit te voeren kunnen de creditcard, de voor de overmaking gebruikte bankrekening of andere betalingswijze betreffen. Het type Gegevens dat door deze Website wordt verzameld is afhankelijk van het gebruikte betalingssysteem. Rechten van Gebruikers Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt. Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen: • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens. • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder. • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt. • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken. • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan. • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen. • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien. • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie. Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document. Hoe deze rechten uit te oefenen Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld. Cookiebeleid Deze Website gebruikt Cookies. Meer informatie en de volledige kennisgeving over cookies kan de Gebruiker hier vinden: Cookiebeleid. Bijkomende informatie over Gegevensverzameling en verwerking Juridische procedures De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Website of de hieraan gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen. Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Website op verzoek de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens. Systeemlogboeken en onderhoud Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Website en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Website registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres). Niet in dit beleid opgenomen informatie Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document. Hoe verzoeken om het browseverkeer niet bij te houden worden verwerkt Deze Website ondersteunt geen verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden. Lees het privacybeleid van de externe diensten die worden gebruikt om te bepalen of deze voldoen aan verzoeken om uw browseverkeer niet bij te houden (Do Not Track). Wijzigingen van dit privacybeleid De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Website en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist. Definities en juridisch kader Persoonsgegevens (of Gegevens) Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken. Gebruiksgegevens Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Website (of externe diensten die worden ingezet in deze Website ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Website worden gebruikt, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker. Gebruiker De persoon die gebruikmaakt van deze Website die, tenzij anders is aangegeven, samenvalt met de Betrokkene. Betrokkene De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben. Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder) De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid. Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar) De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Website, tenzij anderszins wordt aangegeven. Deze Website (of deze Applicatie) De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt. Dienst De Dienst die wordt aangeboden door deze Website zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie. Europese Unie (of EU) Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Cookie Kleine gegevenssets die op het apparaat van de Gebruiker wordt opgeslagen. Video's Provides access to the videos the User has uploaded and videos the User has been tagged in. ________________________________________ Juridische informatie Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van diverse wetgevingsregels, waaronder artikel 13/14 van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.

In deze categorie zijn op dit moment geen artikelen aanwezig.
Uw ipadres is: 35.172.217.174
Copyright © 2021 Hellings zadenhandel.
Ondersteund door NEW-SITE | JOOMLAYOUTS